top of page

Praktijkinformatie & Algemene voorwaarden


Medisch Hypnose Centrum - Hypnose Centrum Oost 

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Medisch Hypnose Centrum/Hypnose Centrum Oost/Je buik de baas (hierna te noemen "MHC" en "HCO"). Je buik de baas is een online programma wat wordt aangeboden door MHC/HCO.

Het adres van MHC/HCO is Wiedenbroeksingel 4, Haaksbergen. 

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@medischhypnosecentrum.nl.   

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. 

Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Medisch Hypnose Centrum/Hypnose Centrum Oost is een praktijk voor hypnotherapie en integrale psychosociale therapie. De therapie gaat uit van de kwaliteiten en het oplossingsvermogen van de cliënt.

 

Bij MHC/HCO is het mogelijk een fysiek traject te volgen in één van de locaties van MHC/HCO, daarnaast biedt MHC/HCO online trajecten naar keuze met of zonder begeleiding.

 

Fysiek consult

Bij het schriftelijk of telefonisch maken van een afspraak ontvangt u een bevestiging van de afspraak per email. In deze email staat aanvullende informatie, u krijgt een linkje om vooraf uw persoonlijke gegevens aan te vullen en een linkje voor een intake formulier.

Op uw eerste afspraak wordt uw hulpvraag en doelstelling besproken, er vindt uitleg plaats van de behandeling, en aansluitend vindt een eerste sessie plaats. Tijdens dit gesprek kan eveneens bezien worden of er voldoende vertrouwen is om de samenwerking aan te gaan of dat het nodig is om eerst medisch advies in te winnen of de behandeling elders voort te zetten.

Afhankelijk van de klacht(en) en voortgang bestaat een traject uit één of meerdere consulten waarin de cliënt samen met mij werkt aan de oplossing of verandering van het probleem of de klacht.

In een aantal gevallen krijgt u huiswerkopdrachten of toegang tot geluidsopnamen voor thuis.

U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie. U blijft tevens zelf verantwoordelijk voor wat er met u gebeurt en voor de besluiten en handelingen waartoe u komt als reactie op de therapie.

Het is uw verantwoordelijkheid om mij juist te informeren over allerlei zaken die uw geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessie. Hiertoe valt onder andere gebruik van medicatie, en eventuele lichamelijke of geestelijke aandoeningen die uw sessie of uw gezondheid in zijn algemeen kunnen beïnvloeden.

Bij een minderjarige cliënt wordt de behandelovereenkomst mede ondertekend door ouders of verzorgers. Daarmee wordt toestemming gegeven voor de individuele therapeutisch begeleiding.

Online consult

Een online consult kan plaatsvinden middels een videoverbinding. Vooraf zult u per email een bevestiging krijgen van de afspraak met dag en tijdstip. Op de dag van de afspraak ontvangt u een email met linkje om op het afgesproken tijdstip te kunnen inloggen. Videoconsulten vinden plaats via ClickDoc, een medisch beveiligde verbinding. U hoeft hiervoor geen aparte programma's of software te installeren. 

U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de behandeling. U blijft tevens zelf verantwoordelijk voor wat er met u gebeurt en voor de besluiten en handelingen waartoe u komt als reactie op de therapie.

Het is uw verantwoordelijkheid om mij juist te informeren over allerlei zaken die uw geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de behandeling. Hiertoe valt onder andere gebruik van medicatie, en eventuele lichamelijke of geestelijke aandoeningen die uw behandeling of uw gezondheid in zijn algemeen kunnen beïnvloeden.

Online programma

MHC/HCO biedt diverse programma's die al dan niet met begeleiding zijn te volgen vanuit huis. MCH/HCO vraagt u vooraf een intake formulier in te vullen zodat zij een inschatting kan maken of een programma geschikt is. Bij twijfel kan besloten worden een programma te staken of eerst een contactmoment in te plannen zodat alsnog een beoordeling plaats kan vinden.

U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie. U blijft tevens zelf verantwoordelijk voor wat er met u gebeurt en voor de besluiten en handelingen waartoe u komt als reactie op de therapie.

Het is uw verantwoordelijkheid om mij juist te informeren over allerlei zaken die uw geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de behandeling. Hiertoe valt onder andere gebruik van medicatie, en eventuele lichamelijke of geestelijke aandoeningen die uw sessie of uw gezondheid in zijn algemeen kunnen beïnvloeden.

 

Hypnose is geen vervanging van reguliere zorg, u dient altijd uw behandelaar of arts te informeren. Ook kunt u altijd vrijblijvend bij mij informeren of de therapie voor u geschikt is.

MHC/HCO zal zich volledig inspannen om de therapie voor u succesvol te laten zijn, echter kan geen garanties geven over verminderen of verdwijnen van uw probleem.

Indien u klachten heeft over MHC/HCO of mij, verzoek ik u om dit in eerste instantie met mij bespreekbaar te maken. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunt u zich wenden tot de NBVH of SCAG. Informatie hierover treft u aan in de praktijk of op de website.

Een klacht schort de betalingsverplichting niet op. Wanneer uw klacht gegrond is ontvangt u het teveel betaalde terug.

MHC/HCO is niet aansprakelijk voor gevolgen van de therapie. Indien en voor zover zou blijken dat zij wel aansprakelijk zou zijn is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar. MHC/HCO heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Dienstverlening

De dienstverlening bij MHC bestaat uit het leveren van online therapie, trainingen en therapeutische sessies op een praktijk locatie van MCH. 

1.  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die gebruik maakt van de diensten van MHC.

2. Op verzoek kunnen de Algemene Voorwaarden naar u verzonden worden via email of per post.

3. Wij hebben het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zullen zijn. 

4. Afspraken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met u zijn overeengekomen. 

5. Als een deel van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. 

6. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos door u, of uw vertegenwoordiger, (bij voorkeur telefonisch) worden geannuleerd. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht.

7. Bij het vergeten van de afspraak of niet tijdig annuleren worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.

8. Bij het niet doorgaan van een sessie van mijn kant, bent u geen kosten verschuldigd. Indien van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd. Bij het niet doorgaan van een sessie is MHC of Hypnose Centrum Oost op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade.

10. Ik heb het recht om een waarnemer of vervanger in te schakelen in omstandigheden van overmacht, waaronder ziekte. De cliënt mag dit weigeren.

  

Artikel 2 - Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen MHC en u, hierna te noemen "cliënt". 

Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden via email of per post. De Algemene

Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.medischhypnosecentrum.nl.

 

Artikel 3 - Totstandkoming afspraak of opdracht

Na aanklikken van het blokje "Ik accepteer de algemene voorwaarden" geeft u hiermee aan dat u de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd.

Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen

1. Alle door MHC gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

2. Als de cliënt aan MHC gegevens verstrekt, mag MHC ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte, diensten en producten en behandelingen hierop baseren.

 

Artikel 5 - Tarieven

1. MHC mag de tarieven voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

2. Als MHC genoodzaakt is om de tarieven te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de cliënt het recht de opdracht of afspraak te annuleren. 

3. Het tarief is exclusief eventuele onkosten van MHC (bijvoorbeeld reiskosten)  en andere heffingen van overheidswege. Sessies zijn vrijgesteld van BTW.

4. Bij aanschaf van een online programma heeft cliënt het recht om binnen 2 weken het online programma (kosteloos) te annuleren.

5. Online programma's hebben een vast tarief. Na het verstrijken van de wettelijke 2 weken bedenktijd bent u verplicht om de overige kosten van het programma te voldoen.

Artikel 6 - Betaling en incassokosten

1. Betaling van sessies en/of online programma's geschiedt aan MHC c.q. HCO.

2. Client voldoet zijn factuur binnen 7 dagen na factuurdatum. 

3. Cliënt dient zelf zijn factuur in te dienen bij de zorgverzekering indien hij aanvullend verzekerd is en wil declareren. MHC/HCO is aangesloten bij de benodigde beroepsorganisaties welke teruggave vereisen.

4. Indien cliënt de factuur niet op tijd betaalt, ontvangt hij eerst tweemaal een herinnering. Vervolgens zal een officiële herinnering komen per aangetekende brief. Blijft cliënt in verzuim dan is hij van rechtswege in verzuim. cliënt is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5. Als cliënt in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan MHC.

Bij een factuurbedrag tot €295 zullen deze kosten €40 zijn. 

Artikel 7 - Contractduur

1. De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.

2. Indien cliënt binnen twee weken een online programma wil stopzetten, kan hij gebruik maken van de "niet goed geld terug garantie" en zal dan op verzoek de gemaakte kosten terugstorten. Indien er in deze periode al een videoconsult heeft plaatsgevonden zal alleen de eerste termijn berekend worden en zullen de overige betalingen stopgezet worden.  

 

Artikel 8 - Derden

MHC/HCO mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden om therapie door te laten gaan. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

 

Artikel 9 - Uitvoering opdracht

1. MHC/HCO zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt wordt geadviseerd om een doktersverklaring of verwijzing te vragen voor aanvang van medische hypnotherapie.  

 

Artikel 10 - Wijziging opdracht

1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

2. MHC/HCO kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. MHC zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

3. MHC mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van cliënt weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

 

Artikel 11 - Opschorting, ontbinding

1. MHC/HCO mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

3. MHC/HCO mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als cliënt zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. cliënt moet MHC/HCO dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

 

Artikel 12 - Tussentijdse opzegging

MHC/HCO mag de behandeling c.q. online programma's direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in één van de volgende gevallen:

a. Client overschrijdt een betalingstermijn.

b. Client is failliet of in surseance van betaling.

c.. Client (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt.

 

Artikel 13 - Overmacht

1. MHC/HCO hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

2. MHC/HCO kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

3. Als MHC/HCO zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag MHC/HCO het nagekomen deel factureren.

 

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alles dat MHC/HCO levert, blijft eigendom van MHC/HCO totdat cliënt al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

2. Client moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van MHC/HCO veilig te stellen.

3. Als MHC/HCO zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft cliënt onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan MHC/HCO om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat MHC/HCO deze terug kan nemen.

 

Artikel 15 - Klachten

1. Client moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.

2. Als cliënt een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

3. Als cliënt een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal MHC/HCO de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door cliënt vervangen, herstellen of vergoeden.

5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van MHC/HCO die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van cliënt.

 

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

1. MHC is alleen aansprakelijk voor directe schade van cliënt, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van MHC/HCO.

2. MHC/HCO is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. De aansprakelijkheid van MHC/HCO is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 500,-

4. De aansprakelijkheid van MHC/HCO is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MHC/HCO.

 

Artikel 17 - Privacy Statement

MHC/HCO beschermt uw persoonlijke gegevens goed. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Een aantal gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
2. Voor inzage door de cliënt.
3. Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, met uw expliciete toestemming.
4. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
5. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, informeer ik u eerst en vraag ik expliciet uw toestemming.

 

Medisch Hypnose Centrum/HypnoseCentrum Oost registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een digitaal dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 15 (vijftien) jaren bewaard zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, waarna zij vernietigd worden.

Artikel 18 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen MHC/HCO is één jaar.

 

Artikel 19 - Vrijwaring

1. Client vrijwaart MHC/HCO voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan MHC/HCO toerekenbaar is.

2. Als derden MHC/HCO aanspreken, zal cliënt hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

3. Als cliënt geen maatregelen neemt, mag MHC/HCO zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor MHC/HCO, komen geheel voor rekening en risico van cliënt.

 

Artikel 20 - Intellectuele eigendom

1. MHC/HCO behoudt alle rechten op door hem gemaakte sessies, oefeningen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

2. Client mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren, delen, verspreiden of aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door MHC/HCO verstrekt zijn.

 

Artikel 21 - Geheimhouding

1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal MHC/HCO alle informatie van cliënt geheimhouden tegenover derden.

2. MHC/HCO zal de informatie die door cliënt is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als MHC/HCO optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. cliënt zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van MHC/HCO niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 22 - Het Platform 

1. Het doel van de website MHC/HCO is om een platform te bieden waarbij mensen met elkaar in contact kunnen komen en hun ervaringen uitwisselen over bijvoorbeeld hun PDS klachten of vragen te stellen. 

2. Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die u met andere gebruikers maakt. 

3. Wanneer u een conflict krijgt met een andere gebruiker moeten jullie dit conflict zelf oplossen. 

 

Artikel 23 - Gebruiksregels van de website /app/community 

1. U mag de website niet zo gebruiken dat u daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt. 

2. U mag het volgende niet via de website verspreiden: pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud; Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn; Ongevraagde reclame (spam); Foute of misleidende informatie; en Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten. 

3. U mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders. 

4. U bent verplicht om de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim te houden en deze gegevens niet te misbruiken. 

5. U mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de website is bedoeld. 

6. Als u melding wilt maken van een gebruiker die de website misbruikt kunt u een bericht sturen naar community@medischhypnosecentrum.nl.

 

Artikel 24 - Beschikbaarheid van Huddle

MCH/HCO maakt gebruik van externe software partners, de Huddle van imu.nl

1. Inspanningen voor maximale beschikbaarheid, wij streven ernaar om de software zo veel mogelijk beschikbaar te houden. 
Het bedrijf neemt redelijke maatregelen om de continuïteit en prestaties van de software te waarborgen, inclusief, maar niet beperkt tot, reguliere updates, onderhoud en technische ondersteuning.
2. Geen garantie van ononderbroken beschikbaarheid.
Hoewel MCH/HCO zich inzet voor een hoge beschikbaarheid, wordt erkend dat de software niet ononderbroken of foutloos kan zijn. Storingen, onderhoud, updates, of andere factoren buiten de controle van MCH/HCO kunnen leiden tot tijdelijke onbeschikbaarheid.
3. Beperking van aansprakelijkheid voor storingen
MHC/HCO is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de (tijdelijke) onbeschikbaarheid, storingen, of fouten in de software. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van toegang, onderbreking van de therapie, of andere indirecte schade.
4. Melding van storingen
Gebruikers worden aangemoedigd storingen en onbeschikbaarheid te melden bij MHC/HCO. Het bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om problemen op te lossen, maar kan geen specifieke hersteltijd garanderen.

Artikel 25 - Gebruikersaccount 

1. U moet de inloggegevens van uw account afschermen voor anderen en uw wachtwoord geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met uw account, door u gedaan wordt of onder uw toezicht gebeurt. .

2. Als u denkt of weet dat uw account misbruikt wordt, moet u dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen. 

 

Artikel 26 - Prijzen en betaling abonnement 

1. Een abonnement wordt voor een vast bedrag per maand aangeboden. 

2. De prijs van een abonnement wordt maandelijks automatisch afgeschreven. 

3. Het abonnement is maandelijks op te zeggen door ons een email te sturen met het bericht dat u het abonnement wilt stopzetten.

  

Artikel 27- Uitsluiting 

Als wij vinden dat u de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij  u (deels) uitsluiten van onze diensten. Wij kunnen u ook (deels) uitsluiten van onze diensten als u niet op tijd of helemaal niet betaalt. We kunnen uw account tijdelijk blokkeren of wanneer betaling helemaal uitblijft definitief blokkeren.

Artikel 28 - Geheimhouding 

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan u hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Uw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

U wordt zelf geacht te beoordelen welke persoonlijke informatie u deelt met anderen, hiervoor zijn wij niet aansprakelijk.

 

Artikel 29 - Conflictoplossing 

Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen gebruikers . Toch zullen wij ons inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten. 

 

Artikel 30 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor: 

1. directe of indirecte schade die u lijdt door het gebruiken van onze website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook; 

2. directe of indirecte schade die u lijdt door (verkeerde) informatie op de website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen; 

3. schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de website, om redenen die buiten onze macht liggen. 

 

Artikel 31 - Privacy Policy 

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen. 

 

Artikel 32 - Vrijwaring 

Door de website te gebruiken, vrijwaart u ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid. 

 

Artikel 33 - Intellectueel eigendom 

1. Alle informatie, oefeningen, tips en luistersessies vallen onder intellectueel eigendom van MHC/HCO.

2. Alle informatie, oefeningen, tips en luistersessies zijn exclusief door u te gebruiken zolang u in behandeling bent bij MCH/HCO of een online programma volgt.

3. Delen, kopiëren, exploiteren, verspreiden of toegang geven aan/van luistersessies, online programma, oefeningen en informatie is niet toegestaan.

 

Artikel 34 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

Artikel 35 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 36 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

 

Artikel 37 - Bevoegde rechter

Rechtbank Zutphen.

 

bottom of page